Agenda för miljö

Varje engagemang för Sahlströms Fastighetsservice AB skall alltid utföras med fokusering att minimera miljönegativ påverkan avseende varje åtagande samt även företagets interna verksamhet genom;

  • att följa miljölagstiftning samt även i förekommande fall kundspecifika krav eller policys för varje åtagande.
  • att förebygga och minimera förekomsten av verksamhetens alla slags förorenande samt avfallsprodukter.
  • att omhänderta, transportera och förvara miljöfarligt avfall säkert och effektivt intill dess destruktion.
  • att anställda, medarbetare samt kunder hålls informerade om verksamhetens miljöhänsyn och konsekvenser.
  • att arbetsmiljöplaner och andra arbetsmiljöföreskrifter ovillkorligen skall uppfyllas vid varje arbetsföretag där bestämmelserna äger giltighet. Allmänt skall arbetsmiljöåtgärder främjas med syfte att åstadkomma optimal tillfredsställelse för anställda och medarbetare.
  • att regelbundet kontrollera verksamhetens miljöpåverkan avseende möjligheter till reducerande åtgärder.